Política de Privacitat

1. Política de Privacitat

En virtut del previst en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació de dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), li comuniquem que les dades que ens faciliti seran tractades pel titular de la present pàgina web amb les següents finalitats:

Apartat “Atenció al client / Contacte”: Les dades que ens faciliti seran tractades amb la finalitat de respondre les seves consultes o peticions i oferir-li els serveis sol·licitats per vostè.

“Subscripció al Newsletter”: Li comuniquem que les dades que ens faciliti es tractaran amb la finalitat de gestionar l’enviament d’informació comercial a través de correu ordinari, e-mail, sms o fax, sobre el nostre Hotel

“Reserves”: Les dades personals facilitades en aquest apartat es tractaran amb la finalitat de gestionar les reserves sol·licitades per vostè. En tots els casos, les dades facilitades podran ser tractades amb la finalitat d’elaborar estadístiques internes per a la millora dels nostres serveis. Les dades personals facilitades només es conservaran mentre es mantingui la nostre relació comercial, i seran bloquejades una vegada extingida aquesta, durant el termini que estableixin les prescripcions legals, a disposició únicament de Jutjats i Tribunals per atendre possibles reclamacions, després dels quals, dites dades seran anul·lades. La base legal per el tractament de les seves dades es el compliment de les obligacions contractuals assumides per vostè al sol·licitar els nostres serveis. L’informem que les dades personals facilitades podran ser tractades amb la finalitat de enviar-li comunicacions informatives i d’altres tipus (ofertes, esdeveniments, felicitacions) per la qual cosa ha de marcar la següent casella habilitada a tal efecte. Les dades proporcionades es conservaran amb aquesta finalitat mentre no es sol·liciti la finalització del enviaments publicitaris. Vostè tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada. Pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, dirigint´-se a la següent direcció de correu electrònic: reservas@ateneapark.com o a la següent direcció postal: SANOIMELS S.L, amb domicili en C/Roger de Llúria 7, 1r A 08010 Barcelona.

Rebuda la sol·licitud, l’enviarem un formulari per l’exercici del dret concret sol·licitat, que haurà de complimentar i enviar-nos junt amb una fotocopia del seu D.N.I. o Passaport. Un cop rebuda dita documentació, atendrem l’exercici dels seus drets en el terminis establerts legalment i en cas de no haver obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets podrà presentar una reclamació a la Autoritat de control Agencia Espanyola de Protecció de Dades: www.agdp.es

2. Cookies

Veure política d’us de cookies

3.Registre de visites

En cada accés al servidor de l’Hotel Atenea Park – Suites Apartaments es recollirà la adreça IP per la que navega l’usuari i es registrarà el mateix, així com les pàgines que visiti de Hotel Atenea Park – Suites Apartaments. Aquestes dades seran emmagatzemades en un arxiu LOG amb finalitats estadístiques i per determinar el nombre de pàgines visitades

4. Hiperenllaços

El portal de www.ateneapark.com permet accedir a altres pàgines web gestionades i controlades per tercers a traves de diferents enllaços per facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis d’Internet, sense que en ningun cas es pugui considerar una recomanació o invitació per la visita dels mateixos. La realització d’un hiperenllaç des de una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines del portal haurà de sotmetre’s a les següents condicions:

• Qualsevol hiperenllaç al poral de www.ateneapark.com s’efectuarà a la seva pàgina principal o pàgines principals de les seccions que contingui;
• No es permet la reproducció, en ningun cas, dels serveis o continguts del portal de Atenea Park – Suites Apartaments;
• La pàgina web en la s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, a les bones costums o a l’ordre públic, ni proporcionarà continguts contraris a qualsevol dret de tercers:
• Excepte aquells signes que formen part de l’hiperenllaç, la pàgina web en la que s’estableixi no contindrà ninguna marca, nom comercial, ròtol de l’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Atenea Park – Suites Apartaments;
• L’establiment de l’hiperenllaç no implicarà la existència de relacions entre Atenea Park – Suites Apartaments i el titular de la pàgina web o del portal des de el qual es realitzi, ni que Atenea Park – Suites Apartaments hagi autoritzat l’hiperenllaç o supervisat, conegut, acceptat o assumit els serveis i continguts oferts en dit portal. Atenea Park – Suites Apartaments no comercialitza, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis e informacions disponibles en dites pàgines web, no sent responsable de les mateixes ni de les informacions y manifestacions que s’incloguin en elles. Atenea Park – Suites Apartaments no és responsable tampoc dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, us, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en les pàgines web no gestionades per si mateixa.

5. General

Atenea Park – Suites Apartaments es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l’accés a la seva pàgina web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels seus serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de la mateixa i de les condicions d’accés i ús de la pàgina web de Atenea Park – Suites Apartaments. Tota la informació que es rebuda en aquesta pàgina web es considerarà cedida a Atenea Park – Suites Apartaments a títol gratuït. El correu electrònic no serà considerat com a mitjà vàlid als efectes de presentació de reclamacions. Per això hauran de dirigir-se al Departament d’Assessoria Jurídica de Atenea Park- Suites Apartaments, situada en C/Roger de Llúria 7, 1r A 08010 Barcelona que indicarà en cada cas els punts a seguir.

6 Veracitat de les dades

L’usuari respondrà , en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Atenea Park – Suites Apartaments el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les demes accions que procedeixin en Dret. Així mateix, l’usuari ha de trobar-se degudament habilitat per facilitar dades de terceres persones. Només si compte amb el consentiment dels futurs ostes de l’hotel, l’usuari podrà facilitat a l’hotel les dades. Aquesta informació, que permetrà a Atenea Park – Suites Apartaments procurar-li un millor servei als seus ostes és opcional, pel que, la consignació per l’usuari, implica, sota la seva exclusiva responsabilitat, la assumpció del deure d’informar d’aquells continguts de la nostre Política de Privacitat amb caràcter previ a l’oferiment de la informació personal..

7. Responsabilitat de l’establiment

L’accés a la pàgina no suposa en ningun cas la existència d’una relació comercial entre l’usuari i Atenea Park – Suites Apartaments. El portal únicament subministra informació sobre les places hoteleres vacants en el moment de sol·licitar la deguda informació, per lo qual si vostè efectua la reserva on-line, està contractant directament amb l’hotel i no amb el portal. La versió impresa de la reserva efectuada serveix de localitzador quan arribi a l’hotel. La reserva de nits de hotel en aquest lloc web implica la adhesió i acceptació per part del client de totes y cadascuna de les condicions generals aquí exposades. Mitjançant l’acceptació de les següents clàusules, vostè declara i accepta:

1) Ser major d’edat i disposar de plena capacitat per efectuar la reserva, manifestant que entén i compren la totalitat de les condicions que es troben en la pàgina web.
2)Que les dades subministrades quan efectua la reserva on-line son veritables, completes i concises.
3) Únicament es troben incloses en la web aquelles pàgines que figuren dintre del mapa web.
4) Que l’accés a aquesta pàgina web es responsabilitat de l’usuari.
5) Que un cop realitzada la reserva es produirà l’arxiu del document electrònic en que s’ha formalitzat, vostè podrà accedir al mateix en qualsevol moment.
6) Que confirma la reserva feta, es a dir, les dates indicades, el nombre d’habitacions, de persones i l’Hotel escollit.
7) Les condicions i preu de la reserva efectuada, son les que es determina expressament en les condicions de la tarifa incloses expressament en la pàgina que vostè fa la reserva.
8) Respecte a la relació amb el portal, aquest li dona la possibilitat de reservar habitacions del hotel escollit a través de la pàgina web, però no ofereix ningun tipus de prestació hotelera sota la seva responsabilitat.
9) Que les dades de la seva targeta es recullen a efectes de garantir la reserva. El pagament de la mateixa es farà efectiu en l’Hotel escollit i solament en cas de cancel·lacions o incompareixences (no shows), es procedirà a la anul·lació de la reserva i se li efectuarà el càrrec fixat en les condicions de la tarifa.
10) Les ofertes solament seran vàlides durant el temps que siguin accessibles als destinataris del servei

8.Preus

Els preus que s’indiquen son Preus Venta al Públic I.V.A. inclòs. El preu inclou: Preu per nit en funció del tipus d’habitació i règim seleccionats, a excepció del hotels en els que s’indiqui específicament la inclusió d’altres serveis. El preu no inclou: Qualsevol servei no especificat a més d’extres tals com trasllats, propines, trucades telefòniques, serveis de bugaderia, minibar, pàrquing, etc… Hora d’entrada (check-in) i de sortida (check-out) per norma general i excepte que es pacti expressament una altre cosa amb l’establiment, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 14 hores del dia d’arribada i hauran de quedar lliures a les 12 hores del dia de sortida..

9.Pasaports i visats Tots el viatgers, sense excepció (nens inclosos), hauran de dur en regla la seva documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport, o D.N.I. , segons la legislació vigent, Serà per compte dels mateixos quan els viatges així o requereixin la obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc. Els menors de 18 anys han de dur permís escrit i firmat pels seus pares o tutors, en previsió de que el mateix pugi ser sol·licitat per qualsevol autoritat. Cas de ser refusada per alguna Autoritat la concessió de visats, per causes particulars de l’usuari, o ser denegada la seva entrada en el país per no complir els requisits que s’exigeixen, o per defecte en la documentació exigida, o per no ser portador de la mateixa, l’hotel declina tota responsabilitat per fets d’aquesta índole, sent a càrrec del consumidor qualsevol despesa que s’origini, aplicant-se en aquestes circumstancies les condicions i normes establertes per el supòsit de no-show.