Blog

Com saber si un apartament turístic és legal?

denunciar apartamento turístico

Què és un apartament turístic?

Els apartaments turístics són establiments ubicats a blocs d’edificis o conjunts de xalets, destinats exclusivament a prestar un servei d’allotjament a curt termini. Habitualment estan gestionats per una empresa. A l’exterior han de tenir visible una placa identificativa, on figurin les inicials AT (Apartament Turístic).

A la província de Barcelona es dóna un codi de registre turístic als apartaments turístics que tenen la seva activitat a Catalunya. A Atenea Park tenim 3 codis de registre que són: ATB-000019, ATB-000020 i ATB-000021, corresponents als 3 blocs d’edificis.

Què és un habitatge turístic?

Els habitatges d’ús turístic són immobles residencials els propietaris dels quals els lloguen, ia més poden decidir viure-hi durant una temporada, quan no estan llogats. Aquests immobles poden estar ubicats en edificis residencials, on els veïns són particulars aliens al negoci. S’han de cenyir als Estatuts de la Comunitat de Propietaris (si estan ubicats en un edifici) ia l’ordenació municipal d’usos de l’habitatge a la localitat on es trobi.

Quina diferència hi ha entre un apartament turístic i un habitatge turístic a Barcelona?

  1. Ús de la propietat: els apartaments turístics tenen ús comercial, i els habitatges dús turístic tenen ús residencial, perquè els seus propietaris hi poden viure, quan no estan llogats.
  2. Classificació de l’allotjament: els apartaments turístics es classifiquen per claus, que poden anar d’1 a 4. No obstant això, per als habitatges turístics no hi ha cap classificació.
  3. Estatus jurídic: els apartaments turístics s’inscriuen jurídicament a la mateixa categoria que altres empreses amb serveis similars, a diferència dels habitatges d’ús turístic, que tenen un estatus únic.
  4. Durada del contracte: els contractes d’arrendament dels habitatges d’ús turístic no poden superar una estada superior als 30 dies i en algunes regions d’Espanya s’estableix una durada mínima de 5 dies.

Per contra, els apartaments turístics no tenen un límit inferior, i sí que poden superar els 30 dies d’estada.

  1. Nombre de places: la comunitat autònoma estableix el nombre de places per als apartaments turístics i els habitatges d’ús turístic. Els apartaments turístics ofereixen més places.
  2. Instal·lacions: els apartaments turístics han d’oferir instal·lacions corresponents a àrees de cuina, dormitoris i banys, a més de parament i mobiliari d’acord amb la seva categoria i amb unes dimensions mínimes. Per contra, els habitatges d’ús turístic han d’oferir a més de les comoditats per allotjar-se, facilitats per a l’emmagatzematge, la preparació i el consum d’aliments, sense que els requisits siguin massa exigents.

Com denunciar un pis turístic il·legal a Barcelona?

A Barcelona és molt fàcil denunciar, només ho has de fer a través del web de l’Ajuntament. Tot i que primer cal verificar si als Estatuts de la Comunitat de Propietaris del bloc de pisos, en què estigui ubicat l’habitatge, està prohibit l’activitat turística. En aquest cas, és més fàcil demanar al propietari per vulneració de l’article 553-40.2 de la Llei 5/2006, del 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. Encara que algunes vegades, és possible que convocant una Junta de la Comunitat de Propietaris de ledifici, per parlar amb el propietari de lapartament dús turístic, ja sigui suficient per obligar a cessar la seva activitat de lloguer de vacances.

Hi ha algun registre on trobar els apartaments turístics i els habitatges turístics?

Sí, les comunitats autònomes tenen registrats tots els apartaments turístics i els habitatges dús turístic. En el cas de Catalunya, apareixen aquests registres a aquesta web, on apareix el número de registre turístic de l’establiment: http://establimentsturistics.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/cercaEstabliments.do?pst=6&lg=

Quines lleis regulen el lloguer de vacances a Barcelona?

La llei que regula els lloguers a Espanya és la Llei d’arrendaments urbans (L.A.U.). S’hi distingeix entre el lloguer destinat a ús d’habitatge habitual i el destinat a altres usos. No obstant això, exclou el lloguer de vacances i transfereix aquesta competència a les comunitats autònomes.

A Catalunya, la llei que regula actualment el lloguer dels habitatges turístics és el Decret 159/2012, del 20 de novembre. S’hi distingeix entre apartaments turístics i habitatges d’ús turístic.